З Д О Р О В Я Ч О К
Здоровым быть здорово
Суббота, 28.01.2023, 07:18
Добро пожаловать Гость | RSS
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА МАССЫ ТЕЛА   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   COOL GAMES (відео)   ОЛИМПИАДА 2019-2020   КАЛЕНДАРЬ СПАРТАКИАДЫ  
МЕНЮ САЙТУ
КАТЕГОРІЇ РОЗДІЛУ
Графіки проходження матеріалу [13]
Плани-конспекти [4]
Робочі плани [1]
Оцінювання [1]
Методичні рекомендації [12]
ОСТАННІ ДОДАНІ ФОТО

НАШЕ ОПИТУВАННЯ
Оцініть наш сайт
Всего ответов: 1262
СТАТИСТИКА

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Flag Counter
Головна » Файли » Планування » Методичні рекомендації

Методичні рекомендації 2014-2015 н.р.
21.08.2014, 09:45

Фізична культура

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчаль­них закладів у 2014/2015 навчальному році на вивчення предмету «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

-      1 - 4 класи - 3 години на тиждень;

-      5 - 6 класи - 3 години на тиждень;

-      7 класи - 2,5 години на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов - 2 год.);

-      8 - 9 класах - 3 години на тиждень;

-      10 - 11 класах - 2 години на тиждень;

-      10 - 11 класах спортивного та військово-спортивного профілів - 5 годин на тиждень.

Години з фізичної культури не враховуються при визначенні гра­нично допустимого навантаження учнів.

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховува­ти місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо.

Вивчення навчального предмета «Фізична культура» у 2014/2015 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами, які рекомендовані Міністерством:

-      1-3 класи - «Фізична культура для загальноосвітніх навчаль­них закладів. 1-4 класи»;

-      4 класи - «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи;

-      5-6 класи - «Фізична культура. 5- 9 класи»;

-      7-11 класи - «Фізична культура для загальноосвітніх навчаль­них закладів. 5-11 класи»;

-      «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи»;

-      «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи»;

-      «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи».

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного ви­ховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Навчальний матеріал у програмі для 1-4 класів розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об'єднані за способами рухової діяльності. Програма робить акцент на розвит­ку навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.

Оцінювання учнів початкової школи здійснюється вербально.

Програми з фізичної культури для 5-11 класів характеризуються спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передба­чає планування навчального матеріалу відповідно до віково-гендерних особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забез­печення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Матеріал програм з фізичної культури спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно з варіатив­них модулів. При цьому обов'язковим є включення засобів теоретич­ної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для цьо­го класу до кожного варіативного модуля.

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та інди­відуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуван­ням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» й «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення, а вчителям відійти від надто узагаль­нених, «розмитих» завдань навчання.

Оцінювання і перевірка знань, рухових умінь і навичок, техніки виконання фізичних вправ, навчальних нормативів і вимог навчаль­ної програми є важливою складовою частиною навчально-виховного процесу При оцінюванні вчитель фізичної культури має враховува­ти рівень досягнень учня, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є контролююча, навчальна, діагностична і виховна.

Під час оцінювання рекомендуємо:

-      здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фі­зичної підготовленості, стану здоров'я;

-      конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено;

-      застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання ним рухової дії);

-      враховувати: особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаган­нях усіх рівнів.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 №518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

Для учнів основної медичної групи фізична підготовка проводить­ся в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини.

Учні, які за станом здоров'я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов'язкові уроки фізичної культури. Заняття прово­дяться за загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів. Оцінювання учнів - за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. На за­няттях у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної підго­товки рекомендовані прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях - за додатковим дозволом лікаря.

Учні, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов'язкові уроки фізичної культури, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені, повинні бути обов'язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустимі навантаження для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює вчитель фізичної культури.

Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної ме­дичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.

Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здій­снення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку.

В розкладі навчальних занять не рекомендується здвоювати уро­ки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі у зв'язку з несприятливими погодними умовами виносять учителі фізичної культури (наказ МОН від 01.06.2010 № 521).

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на від­критому повітрі, за умови, якщо температура повітря не нижча:

-      8°С для 1-2 класів;

-      8°С - 11°С для 3-4 класів;

-     12°С для 5-7 класів;

-     12°С - 15°С для 8-11 класів.

При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізич­ної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (На­каз МОН України від 01.06.2010 № 521, зареєстрований в Міністер­стві юстиції України 9 серпня 2010 № 651/17946).

Вивчення предмета у 10 - 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Класи поділяють­ся на групи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для хлопців та дівчат окремо.

При забезпеченні належного організаційно-методичного прове­дення уроку, особистісно зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та інвентарю переважна кількість травм може бути по­переджена. На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах необхідно систематично здійснювати візуальний контроль за самопо­чуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвента­рю.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках на­вчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Категорія: Методичні рекомендації | Додав: uchitel
Переглядів: 1916 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
НАШІ ПЕРЕМОГИ
Ресурс для вчителів фізкультури

ПОШУК
УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА
ПОМОЩЬ В РАБОТЕ

Дополнительные материалы
Друзі сайту
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Адміністратор сайту:
     вчитель ЗОШ 22 Голуб О.В.
    Яндекс.Метрика Copyright MyCorp © 2023